Thursday, September 15, 2011

news bulletin


3rd season's shows abt to kick off with a fresh lineup including:

DimDJ
Katou
Lee Burton
Bomba Energia Trio
Plasteline Recs

+ more TBA